شرایط قرارداد در میزبانی وب ODINCODES

شرایط قرارداد در میزبانی وب ODINCODES   قرارداد حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، با تابعیت از کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه های ... ادامه مطلب »

12th Jan 2022
شرایط و ضوابط عمومی

شرایط و ضوابط عمومی   مقدمه : در راستای تشریح بند 2 ماده 9 قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین ODINCODES (با مسئولیت محدود) با نام اختصاری « ODINCODES» با کاربران، و استناد پذیری ماده ۶ قرارداد مذکور، ... ادامه مطلب »

11th Jan 2022
تعریف واژگان کلیدی موثر در قرارداد

تعریف واژگان کلیدی موثر در قرارداد   مقدمه در راستای تشریح ماده 2 قرارداد الکترونیکی منعقده فی مابین ODINCODES (با مسئولیت محدود) با نام اختصاری « ODINCODES» با کاربران، و استناد پذیری ماده ۶ قرارداد ... ادامه مطلب »

11th Jan 2022
دستور العمل رسیدگی به تخلفات کاربران بخش دوم

دستور العمل رسیدگی به تخلفات کاربران بخش دوم   مقدمه در راستای تشریح قرارداد الکترونیکی منعقده فی مابین شرکت فناوری سرورپارس ارقام گستر (با مسئولیت محدود) با نام اختصاری «سرورپارس» با ... ادامه مطلب »

11th Jan 2022
1 2